ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

1.1 ระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
1.2 ระบบสนับสนุนอาจารย์เพื่อพัฒนางานวิจัย

1.3 ระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น


ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

2.1 ระบบฐานข้อมูลสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
2.2 ระบบและกลไกเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
2.3 ระบบและกลไกการเผยแพร่บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


ระบบกลไกคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

3.1 ระบบและกลไกคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
3.2 แบบฟอร์มขอยื่นคำขอลิขสิทธิ์
3.3 แบบฟอร์มแจ้งคำขอ
3.4 หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์
3.5 หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์


ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

4.1 ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์