ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

ระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย


ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

2.1 ระบบและกลไกเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

2.2 ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

2.3 ระบบและกลไกการเผยแพร่งานวิจัยในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

3.1 ระบบสนับสนุนอาจารย์เพื่อพัฒนางานวิจัย

3.2 ระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.3 ระบบฐานข้อมูลสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม


ระบบกลไกคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

4.1 ระบบการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

4.2 แบบฟอร์มขอยื่นคำขอลิขสิทธิ์

4.3 แบบฟอร์มแจ้งคำขอ

4.4 หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์

4.5 หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์