อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร1) ชั้น 2 ห้อง 1220
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์
ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-432-6101 ต่อ 1220