ดร.สันธยา ดารารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สม.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
บธ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
นางสาวกิติยานภาลัย ภู่ตระกูล
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวอังคณา กำหนด