วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ TCI กลุ่ม 2
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6
บุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 3
บุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 5/2560
บุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการวิจัย ณ ประเทศมาเลเซีย
บุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 5/2559

ข่าวกิจกรรม

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เปิดรับสมัครการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่
บุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 5/2560
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กำลังเปิดรับสมัครบทความลงวารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ – 1 พ.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย โครงการ Research Zone (2017)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
⇒ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ TCI กลุ่ม 2 
⇒ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 (วช.)
⇒ ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์ลง “วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร” ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตรกรรม (สกว.)
⇒ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัยโครงการ Research Zone : Phase 119
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
⇒ บุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 6/2559
⇒ สำนักวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรม”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
บุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 5/2559
บุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 4/2559
⇒ บุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการวิจัย ณ ประเทศมาเลเซีย
⇒ ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์ลง “วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร”    ฉบับปฐมฤกษ์
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6
บุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 3
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้(KM)ด้านการวิจัย

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมสถิติเพื่อการวิจัย
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนโครงร่างงานวิจัยพร้อมการทำสัญญาทุนวิจัย
กำหนดการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft word และ Microsoft excel
บุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด