ปรัชญา : งานวิจัยเป็นรากฐานของการพัฒนาวิชาการ


วิสัยทัศน์ : นำสถาบันสู่ความก้าวหน้า บนพื้นฐานงานวิจัยที่เข้มแข็ง


พันธกิจ :
1. ให้การบริการทางวิชาการ ด้านการให้คำปรึกษาแนวทางการทำวิจัยแก่คณาจารย์และ บุคลากรใน มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน ชุมชน สังคมต่อไปได้
2. สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของสถาบัน ชุมชน สังคม
3. สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่ายวิจัย
4. สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร เผยแพร่งานวิจัยในระดับเครือข่าย ระดับชาติและนานาชาติ