1) ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย
2) ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย
3) ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
4) ประกาศฯ เรื่อง การพิจารณาเงินทุนวิจัย
5) ประกาศฯ เรื่อง ค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
6) ประกาศฯ เรื่อง จริยธรรมด้านการวิจัย
7) ประกาศฯ เรื่อง ร้อยละค่าตอบแทนและเกณฑ์การประเมินค่าตอบแทนผู้วิจัย
8) ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
9) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์งานอันมีลิขสิทธิ์
10) สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวิจัย