วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญผู้สนใจอ่านบทความวารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (TCI กลุ่มที่ 1) ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) ที่เว็บไซต์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct