ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct