ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ โดยลงทะเบียนส่งผลงานที่อีเมล www.nrct.go.th และจัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 10 ชุด ไปยังฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1suke3U-os5MYXzrquRfcOFrhP_rBw24h?usp=sharing