“เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 12

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 12 “ความท้าทายในการศึกษาทางสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพสาธารณสุขแบบมืออาชีพ” ผ่านทางระบบ Online โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นองค์ปาฐก และได้รับเกียรติจากอธิการบดี และผู้แทนมหาวิทยาลัยเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการร่วมพิธีเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี