ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ TCI กลุ่ม 2
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วย SEM with AMOS”

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์ลง “วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร” ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ Continue reading ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์ลง “วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร” ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย โครงการ Research Zone : Phase 119

ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมกิจก Continue reading เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย โครงการ Research Zone : Phase 119

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เปิดรับสมัครการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ Continue reading เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เปิดรับสมัครการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะจัดการประช Continue reading มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559