ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ TCI กลุ่ม 2
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วย SEM with AMOS”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า Continue reading มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จะจัดการประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4

2

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเช Continue reading วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จะจัดการประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4

สภาวิชาชีพบัญชี จะจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี

3

สภาวิชาชีพบัญชี จะจัดการประชุม Continue reading สภาวิชาชีพบัญชี จะจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรสวรวัจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”

poster_nrc_edit

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่ Continue reading มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรสวรวัจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม Continue reading คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ