คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข

                ปีการศึกษา 2554  

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี   โดย  พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ

                ปีการศึกษา 2556  

⇒ การพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้างานวิจัย  โดย ณรงค์ ล่ำดี

                ปีการศึกษา 2557  

⇒ การพัฒนาสื่อเคลื่อนไหว 3 มิติ เพื่อการสาธารณสุขเรื่องโรคไข้เลือดออก
โดย  ภาสกร ปาละกูล และ สุภัทรา สุวรรณหงษ์

⇒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ตามความคาดหวังของผู้ในบัณฑิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในจังหวัดนนทบุรี  โดย  เสกสรร มานวิโรจน์

                ปีการศึกษา 2558  

การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อโรคธาลัสซีเมียของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัด นนทบุรี  โดย  ทิพย์สิริ กาญจนวาสี  

บทบาทของครูต่อการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดย  นนทรี สัจจาธรรม

แนวทางการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  โดย  สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์

                ปีการศึกษา 2559  

การประเมินมาตรฐานและการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องส้วมสาธารณะของวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   โดย  ลลิตา สมสัตย์

พฤติกรรมการใช้และผลการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุใน จังหวัดนนทบุรี
โดย  พิชญาวี คณะผล