คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข

                ปีการศึกษา 2554  

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี   โดย  พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ

                ปีการศึกษา 2556  

⇒ การพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้างานวิจัย  โดย ณรงค์ ล่ำดี

                ปีการศึกษา 2557  

⇒ การพัฒนาสื่อเคลื่อนไหว 3 มิติ เพื่อการสาธารณสุขเรื่องโรคไข้เลือดออก
โดย  ภาสกร ปาละกูล และ สุภัทรา สุวรรณหงษ์

⇒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ตามความคาดหวังของผู้ในบัณฑิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในจังหวัดนนทบุรี  โดย  เสกสรร มานวิโรจน์

                ปีการศึกษา 2558  

การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อโรคธาลัสซีเมียของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัด นนทบุรี  โดย  ทิพย์สิริ กาญจนวาสี  

บทบาทของครูต่อการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดย  นนทรี สัจจาธรรม

แนวทางการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  โดย  สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์

                ปีการศึกษา 2559  

การประเมินมาตรฐานและการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องส้วมสาธารณะของวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   โดย  ลลิตา สมสัตย์

พฤติกรรมการใช้และผลการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุใน จังหวัดนนทบุรี
โดย  พิชญาวี คณะผล

⇒ การพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 1ฟ ในบริบทของจังหวัดนนทบุรี โดย  เสกสรรค์ มานวิโรจน์ และ พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ

⇒ ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการฝากครรภ์และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นนทรี สัจจาธรรม

⇒ ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี โดย  พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษและ เสกสรรค์ มานวิโรจน์ 

                 ปีการศึกษา 2560 

⇒ พฤติกรรมสุขภาพจิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัดนนทบุรี                 โดย ทิพย์สิริ กาญจนวาสี

⇒ ความรู้เรื่องวิธีการคุมกำเนิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัดนนทบุรี         โดย ทิพย์สิริ กาญจนวาสี

⇒ พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย สมศักดิ์ ถิ่นขจี

⇒ สื่อดิจิทัลเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต ระดับปฐมวัย โดย จุติเดช  ทองมี

⇒ การพัฒนาเกมแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ โดย สุภัทรา สุวรรณหงษ์

⇒ พฤติกรรม 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์) ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยในจังหวัดนนทบุรี และปัจจัยที่สัมพนธ์กัน โดย เยาวภา  อิตัชสุวรรณ

⇒ การประเมินความรู้ และเจตคติต่อการใช้ผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอมป้องกัน ไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นนทรี สัจจาธรรม

⇒ การพัฒนารูปแบบการจัดการอบรมอาสาสมัคร ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของจังหวัดนนทบุรี โดย ปณต มานวิโรจน์

⇒ การประเมินความรู้และเจตคติต่อการใช้ผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอมป้องกันไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวดนนทบุรี โดย นนทรี สัจจาธรรม

⇒ สื่อความจริงเสริเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สัตว์ป้สงวนของไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ณรงค์ ล่ำดี

                ปีการศึกษา 2561

⇒ ประสิทธิภาพการใช้จุลินทรีย์ อี. เอ็ม บำบัดน้ำเสียชุมชน โดย พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ