คณะศิลปศาสตร์

                ปีการศึกษา 2552  

รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   โดย สำราญ จูช่วย

                ปีการศึกษา 2554  

แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   โดย วิชิต บุญสนอง

                ปีการศึกษา 2555  

สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในอำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี   โดย เสาวนารถ เล็กเลอสินธ์ุ

                ปีการศึกษา 2556  

⇒ การวิเคราะห์ลักษณะการเขียนเรียงลาดับส่วนประกอบในประโยคภาษาไทยของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี   โดย อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร  โดย พิชิต รัชตพิบุลภพ

                ปีการศึกษา 2557  

⇒ สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการสอนอ่านสะกดคำภาษาไทยของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี    โดย อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก

การพัฒนาแบบวัดทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   โดย ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์  และ เบญจมาศ สายสุด

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์    โดย ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์  

แนวทางสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของผู้ให้บริการที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดย  ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล

                ปีการศึกษา 2558  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โดย ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์  

⇒ ภาวะการมีงานทำและความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557 – 2558   โดย วรรณวิมล จงจรวยสกุล และ กัญญารินทร์ ศิริอมรธันยกุล 

⇒  การบริหารตามพันธกิจอุดมศึกษากับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคกลาง   โดย โกสุม สายใจ

                ปีการศึกษา 2559  

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี                      โดย  เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

ภูมินามวัดในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดย  สำราญ จูช่วย

⇒ ผลของการสอนโดยยุทธวิธีในการอ่านที่มีประสิทธิภาพในการอ่านภาษาอังกฤษของบุคคลารสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดย ณัฐกันต์ สุขชื่น

                ปีการศึกษา 2560  

การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลาง  โดย  เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

ศักยภาพผลการเรียนรู้ของบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557-2559  โดย  วิรัช วรรณรัตน์

                ปีการศึกษา 2561  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนนทบุรี โดย เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์