คณะศิลปศาสตร์

                ปีการศึกษา 2552  

รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   โดย สำราญ จูช่วย

                ปีการศึกษา 2554  

แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   โดย วิชิต บุญสนอง

                ปีการศึกษา 2555  

สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในอำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี   โดย เสาวนารถ เล็กเลอสินธ์ุ

                ปีการศึกษา 2556  

⇒ การวิเคราะห์ลักษณะการเขียนเรียงลาดับส่วนประกอบในประโยคภาษาไทยของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี   โดย อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร  โดย พิชิต รัชตพิบุลภพ

                ปีการศึกษา 2557  

⇒ สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการสอนอ่านสะกดคำภาษาไทยของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี    โดย อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก

การพัฒนาแบบวัดทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   โดย ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์  และ เบญจมาศ สายสุด

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์    โดย ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์  

แนวทางสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของผู้ให้บริการที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดย  ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล

                ปีการศึกษา 2558  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โดย ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์  

⇒ ภาวะการมีงานทำและความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557 – 2558   โดย วรรณวิมล จงจรวยสกุล และ กัญญารินทร์ ศิริอมรธันยกุล 

⇒  การบริหารตามพันธกิจอุดมศึกษากับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคกลาง   โดย โกสุม สายใจ

                ปีการศึกษา 2559  

⇒ การส่งเสริมงานพุทธศิลป์ของพระอารามหลวงในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดย  โกสุม  สายใจ

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี                      โดย  เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

ภูมินามวัดในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดย  สำราญ จูช่วย

⇒ ผลของการสอนโดยยุทธวิธีในการอ่านที่มีประสิทธิภาพในการอ่านภาษาอังกฤษของบุคคลารสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดย ณัฐกันต์ สุขชื่น

⇒ คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล โดย ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์

                ปีการศึกษา 2560  

⇒ แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้ารการทำงานและการมีรายได้เพื่อลดความของผู้สูงอายุของเขตเทศบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรียากจน  โดย  วิชิต บุญสนอง

การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลาง  โดย  เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

ศักยภาพผลการเรียนรู้ของบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557-2559  โดย  วิรัช วรรณรัตน์

⇒ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดย  โกสุม สายใจ

                ปีการศึกษา 2561  

⇒ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีะผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดนนทบุรี โดย วิชิต บุญสนอง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนนทบุรี โดย เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

⇒ รูปแบบการเรียนภาษาอ้งกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดย  ลดาวัลย์  วัฒนบุตร

                ปีการศึกษา 2562 

⇒ พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจและบัญชี สถาบันอาชีวศึกษาโดย วรรณวิมล จงจรวยสกุล

⇒ ศักยภาพการแก้ไขปัญหาวิกฤติฝุ่นควันขนาดจิ๋ว (PM2.5) ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลอำเภอบางกรวย จังหวดนนทบุรี  โดย  เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์