คณะนิติศาสตร์

                ปีการศึกษา 2558  

⇒  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย สุวัตถิ์ ไกรสกุล และ จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   โดย สุวัตถิ์ ไกรสกุล และ จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดย สุวัตถิ์ ไกรสกุล และ จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน  

                ปีการศึกษา 2559  

บทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลูโดย ประกิต บุญมี และ จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน  

ประสิทธิภาพการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดย ประกิต บุญมี และ สุวัตถิ์ ไกรสกุล

การบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร โดย ประกิต บุญมี และ คณะ