คณะนิเทศศาสตร์

                ปีการศึกษา 2557  

พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  โดย สิทธา อุปนิกขิต

                ปีการศึกษา 2559  

⇒ การเปิดรับข่าวสารจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 โดย กันทลัส ทองบุญมา

⇒ นโยบาย โครงสร้างบริหาร และภาระหน้าที่ของฝ่ายสื่อสารองค์กรของมหาลัยราชพฤกษ์ โดย สิทธา         อุปนิกขิต

                ปีการศึกษา 2560  

พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์กับการนามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของคณาจารย์            คณะนิเทศศาสตร์  โดย อวยพร พานิช

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนนทบุรี  โดย  นันธิการ์ จิตรีงาม

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อเปิดเผยตัวตนของคนยุค เจเนอเรชั่นวาย
โดย  ทัศนีย์ ดำเกิงศักดิ์

                ปีการศึกษา 2562 

⇒ พฤติกรรมการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและ การรู้เท่ทันสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย นันชิการ์ จิตรีงาม

ทิศทางวิชาชีพ แนวโน้มของหลักสูตรการโฆษณาการประชาสัมพนธ์ และความคาดหวังในการศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์ยุคโลกพลิกผัน  โดย อวยพร พาณิช และคณะ