คณะบัญชี

                ปีการศึกษา 2553  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทสู่กรุงเทพมหานคร  โดย ชุมพล รอดแจ่ม

                ปีการศึกษา 2557  

⇒ ความคาดหวังของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีต่อรายการหักลดหย่อนทางภาษี  โดย พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา

                ปีการศึกษา 2558  

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสานักงานบัญชีในจังหวัดภูเก็ต
โดย โสภาพรรณ ไชยพัฒน์

                ปีการศึกษา 2559  

ความรู้และความสามารถทางวิชาชีพของนักบัญชีตามมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ เขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดย ทวิชชัย อุรัจฉัท และ ชุมพล รอดแจ่ม

การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดย วิซุตตา ชูศรีวาส

คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
โดย สกลพร พิบูลย์วงศ์

⇒ ความสัมพันะ์ระหว่างการควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยงจากการตกแต่งบัญชีของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย ประภัสสร กิตติมโนรม

                ปีการศึกษา 2560  

⇒ การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี  โดย  ปฐมาภรณ์  คำชื่น

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความสามารถในการทากาไรและราคาตลาดของหลักทรัพย์ของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดย  ผศ.ไพสรณ์ สูงสมบัติ

คุณลักษณะของผู้นาองค์กรที่พึงประสงค์ต่อการบริหารจัดการตามทัศนะของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี  โดย  ชุมพล รอดแจ่ม และ ภัทรี ตั้งจีรวงษ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะของนักบัญชีตามคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์           โดย  ชุมพล รอดแจ่ม และ รุ่งระวี มังสิงห์

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้สอบภาษีอากร โดย ทิฆัมพร สุวรรณประทีป

                ปีการศึกษา 2561

⇒ สมรรถนะของนักบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดนนทบุรี ตามความคาดหวังและการรับรู้ของ ผู้บริหาร โดย ปฐมาภรณ์ คำชื่น

⇒ ทักษะทางวิชาชีพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่มีผลกระทบต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน โดย ผศ.ไพสรณ์ สูงสมบัติ

⇒ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากรของนักบัญชีในสถานประกอบการ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย  ทวิชชัย อุรัจฉัท

⇒ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ โดย  จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์