คณะบริหารธรุกิจ

                ปีการศึกษา 2551
⇒ การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงแรม
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย นิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์
                 ปีการศึกษา 2552
⇒ การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่งในการสร้างฐานความรู้ เพื่อการทำนายสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษา 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดย เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
                ปีการศึกษา 2553  

การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่งในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษาโรคนิ้วล็อกในแบบต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  โดย  เรวดี  ศักดิ์ดุลยธรรม

                ปีการศึกษา 2556  

⇒ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการพัฒนาตลาดน้ำวัดตะเคียนให้เป็นตลาดน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดย กรัณย์พัฒน์  อิ่มประเสริฐ

                ปีการศึกษา 2557  

⇒ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  โดย ฉัตรทอง นกเชิดชู 

⇒ แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์อย่างยั่งยืน
ในประเทศไทย 
โดย ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต 
โดย เศรษฐวิฐฬ์ คงกะพันธ์

ความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี   โดย ว่าที่ร้อยตรี วัฒนชัย ภุมรินทร์

                ปีการศึกษา 2558  

⇒ การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจพาเลทให้เช่า โดย ภคพร ผงทอง

มาตรฐานอาชีพของผู้ปฏิบัติงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
โดย ราตรีญา ขาวกลิบ 

พฤติกรรมและความต้องการในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
โดย กนิฏฐา เกิดฤทธิ์

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในการปฏิบัติการของธุรกิจนาเที่ยวภายในประเทศในเขตจังหวัดภูเก็ต
โดย ณิชชา ปะณะรักษ์

⇒ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความสุขในการทางานของพนักงานก่อนวัยเกษียณอายุ ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี  โดย ศศนันท์ วิวัฒนชาต  ทองฟู ศิริวงศ์  และ ภาวิน ชินะโชติ

รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อระดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี  โดย รุจิภาส ประชาทัย

⇒ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต   โดย สุเทพ สิงห์ฆาฬะ

 

                ปีการศึกษา 2559 

ปัจจัยการสร้างตราผลิตภัณฑ์และความภักดีในตราผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง OTOP ตามทัศนะของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย โดย ฉัตยาพร เสมอใจ ศศนันท์ วิวัฒนชาต  และ ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา

การยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ และประสิทธิผลในการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ โดย ปริยวิศว์ ชูเชิด และ ฉัตรทอง นกเชิดชู

การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
 โดย ปริยวิศว์ ชูเชิด และ เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม

การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษา บริษัทผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า
โดย สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์

พฤติกรรมการใช้และส่วนประสมทางการตลาดเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าของผู้ชายวัยทำงานในเขตจังหวัดภูเก็ต โดย วิภาวรรณ พิสิฐเวช

Designing and Implementation Exploration Vehicle Remote Controller Using APRS. Protocol โดย นิมิตร หงษ์ยิ้ม

การวางแผนเส้นทางการขนส่งโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึม กรณีศึกษาเส้นทางการขนส่งขยะ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย ภคพร ผงทอง

การบริโภคขนมไทยของเยาวชนในเขตจังหวัดนนทบุรี โดย เจณิภา คงอิ่ม

⇒ การพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ โดย ขวัญชนก สุวรรณพงศ์

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตลาด กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร โดย ทัศนา หงษ์มา

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดย วลัยนุช สกุลนุ้ย

ภาวะผู้นำของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี โดย ยุทธนาท บุณยะชัย

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี โดย เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี โดย พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี  โดย วีรพร รอดทัศนา

⇒ ความต้องการของชุมชนต่อรูปแบบการรับบริการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี  โดย ณ.ชนม์  ประยูรวงศ์

รูปแบบการจัดการนวัตกรรมสำหรับโอกาศการสร้างธุรกิจสีเขียวได้พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศไทย โดย ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์

อิทธิพลของรูปแบบการดำเนินชีวิตและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านค้าปลีคแบบดั้งเดิมของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จังหวัดภูเก็ต โดย เศรษฐวิฐฬ์ คงกะพันธ์

⇒ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ในเขตอำเภฮเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย ณิชชา ปะณะรักษ์

⇒ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม โดย ทัศนีย์ อัครพินท์

⇒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและครอบครัว ของชุมชนบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดย นิตยา สุภาภรณ์

⇒ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนนทบุรี กุญฑิญา จิรทิวาธวัช

⇒ การศึกษาสภาพปัญหาของระบบการควบคุมภายในของมูลนิธิในจังหวัดภูเก็ต โดย เสาวลักษณ์  ไชยนันทน์

⇒ การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา: เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย อ.พลสิทธิ์ ศรีศิริ

                ปีการศึกษา 2560 

 ทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีที่มีต่อบรรจุภัณฑ์และอรรถประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร โดย เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล

⇒ การจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ กรณีศึกษา บริษัทผู้ให้บริการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์
โดย ณัตพร ไชยเสนา

ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี       โดย จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ

การผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สำหรับแนะแนวการศึกษาโรงเรียนกันตะบุตร โดย ศรายุทธ กิตติเนตรชนก

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีผลต่อการดำเนินงานของการเป็นนวัตกรรมองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นกลางโดย ณัฐวุฒิ วิเศษ

ความคาดหวังแลัะรับรู้ของการท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อคุณภาพการให้บริการของรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (Tuk Tuk) ในจังหวัดภูเก็ต โดย วัชรินทรื เกิดทรพย์

ความคาดหวังแลัะรับรู้ของการท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อคุณภาพการให้บริการของรถโพถ้อง ในจังหวัดภูเก็ต โดย ราตรีญา ขาวกลิบ

การตัดสินใจเลือกอุดมศึกษาของนักศึกษาปกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ในจังหวัดภูเก็ต            โดย วันวิสาข์ น้อยเฉลิม

⇒ คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าบาบ๋าและผ้าปาเต๊ะของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต โดย ดรุณี มูเก็ม

⇒ การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย สมรศรี  คำตรง

⇒ การสื่อสารภาษาอังกฤษภายใต้เอกลักษณ์อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล

⇒ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา: ประเพณีกินผักและไหว้พระศลเจ้า จังหวัดภูเก็ต โดย บุญพา  คำวิเศษณ์

⇒ ปัจจ้ยที่มีผลต่อการตัดสินใจเอกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดภูเก็ต โดย สุมาลี แก้วเขียว

⇒ สื่อการตลาดดิจิทัลกับกลุ่มซิลเวอร์เอจ (Silver Age) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในจังหวัดนนทบุรีโดย สุนทรีย์ สองเมือง

⇒ รูปแบบของการทำโชเชียลคอมเมิร์ซจำแนกตามวิธีการดำเนินงานกิจกรรมซื้อขาย โดย เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาด้านสื่อการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเข้าสู่ยุค 4.0 โดย ฉัตรทอง นกเชิดชู

⇒ การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ปิ่นรัตน์ สิริพันธ์พงศ์

                ปีการศึกษา 2561 

⇒ ความผันผวนของราคาแบบไดนามิก: การศึกษาเชิงประจักษ์ของอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย  โดย เศรษฐพงศ์  วัฒนพลาชัยกูร

⇒ การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการเติบดตของวิสาหกิจขนาดกลางในจังหวัดนนทบุรี     โดย กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสรฐ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์ให้กับกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกราะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย ณัตพร ไชยเสนา

⇒ ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งข้นของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร โดย พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์

⇒ การรับรู้สื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต โดย ธนรัช เสมอภาค

⇒ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แบบอิสระในจังหวัดภูเก็ต โดย วัชรินทร์ เกิดทรัพย์

⇒ การรับรู้ความเสี่ยงและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อ การเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงิน โดย ณ.ชนม์ ประยูรวงศ์

⇒ การศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงานเจเนอเรชนวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี

⇒ การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา เพื่อพยากรณ์ ปริมาณการชำระเงินผ่านระบบอิล็กทรอนิกส์ แอปพลิดขันโมบายแบงก์กิ้ง โดย  ทัศนีย์ อัครพินท์ และจิรวฒิ เชิญเกียรติประดับ

               ปีการศึกษา 2562 

⇒ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี โดย จิดาภา ธัญญรัตนวาณิช

⇒ การจัดการโซ่อุปทานสำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ณัตพร ไชยเสนา

⇒ การใช้การวิเคราะหงค์ประกอบเพื่อจำแนกกษตรกรชาญฉลาดในพื้นที่ การเกษตรชุมชนของ ตำบลบางหลวง อำกอบางเลน จังหวัดนครปฐม   โดย จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ

⇒ พฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสารสนเทศของนักเรียนระดับมัชยมศึกษาในโรเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  โดย ศรายุทธ กิตติเนตรชนก