คณะบริหารธรุกิจ

รายงานการวิจัย ผศ.เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล ปีการศึกษา 2559 รายงานการวิจัย ผศ.ดร.เสาวนารถ ปีการศึกษา 2560 รายงานการวิจัย ผศ.ดร.ชุมพล และ อ.ภัทรี ปีการศึกษา 2560 รายงานการวิจัย ผศ.ดร.ชุมพล และ อ.รุ่งระวี ปีการศึกษา 2560 รายงานการวิจัย ผศ.ทัศนีย์ ปีการศึกษา 2560 รายงานการวิจัย ผศ.พรพิมล ปีการศึกษา 2559 รายงานการวิจัย ผศ.สำราญ ปีการศึกษา 2559 รายงานการวิจัย ผศ.สุวรรณา ปีการศึกษา 2558 รายงานการวิจัย รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์ ปีการศึกษา 2560 รายงานการวิจัย อ.พิชญาวี ปีการศึกษา 2559 รายงานการวิจัย อ.วัฒนชัย ปีการศึกษา 2557 รายงานการวิจัย อ.วีรพร ปีการศึกษา 2559 รายงานการวิจัย อ.ศรายุทธ กิตติเนตรชนก ปีการศึกษา 2559 รายงานการวิจัย อ.สุเทพ ปีการศึกษา 2558                ปีการศึกษา 2551  

การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่งในการสร้างฐานความรู้ เพื่อการทำนายสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์  โดย  เรวดี  ศักดิ์ดุลยธรรม

                ปีการศึกษา 2552  

⇒ การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย นิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์

                ปีการศึกษา 2553  

การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่งในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษาโรคนิ้วล็อกในแบบต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  โดย  เรวดี  ศักดิ์ดุลยธรรม

                ปีการศึกษา 2556  

⇒ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการพัฒนาตลาดน้ำวัดตะเคียนให้เป็นตลาดน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดย กรัณย์พัฒน์  อิ่มประเสริฐ

                ปีการศึกษา 2557  

⇒ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  โดย ฉัตรทอง นกเชิดชู 

⇒ แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์อย่างยั่งยืน
ในประเทศไทย 
โดย ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต 
โดย เศรษฐวิฐฬ์ คงกะพันธ์

ความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี   โดย ว่าที่ร้อยตรี วัฒนชัย ภุมรินทร์

                ปีการศึกษา 2558  

⇒ การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจพาเลทให้เช่า โดย ภคพร ผงทอง

มาตรฐานอาชีพของผู้ปฏิบัติงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
โดย ราตรีญา ขาวกลิบ 

พฤติกรรมและความต้องการในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
โดย กนิฏฐา เกิดฤทธิ์

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในการปฏิบัติการของธุรกิจนาเที่ยวภายในประเทศในเขตจังหวัดภูเก็ต
โดย ณิชชา ปะณะรักษ์

⇒ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความสุขในการทางานของพนักงานก่อนวัยเกษียณอายุ ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี  โดย ศศนันท์ วิวัฒนชาต  ทองฟู ศิริวงศ์  และ ภาวิน ชินะโชติ

รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อระดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี  โดย รุจิภาส ประชาทัย

⇒ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต   โดย สุเทพ สิงห์ฆาฬะ

                ปีการศึกษา 2559 

ปัจจัยการสร้างตราผลิตภัณฑ์และความภักดีในตราผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง OTOP ตามทัศนะของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย โดย ฉัตยาพร เสมอใจ ศศนันท์ วิวัฒนชาต  และ ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา

การยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ และประสิทธิผลในการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ โดย ปริยวิศว์ ชูเชิด และ ฉัตรทอง นกเชิดชู

การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
 โดย ปริยวิศว์ ชูเชิด และ เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม

การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษา บริษัทผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า
โดย สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์

พฤติกรรมการใช้และส่วนประสมทางการตลาดเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าของผู้ชายวัยทำงานในเขตจังหวัดภูเก็ต โดย วิภาวรรณ พิสิฐเวช

Designing and Implementation Exploration Vehicle Remote Controller Using APRS. Protocol โดย นิมิตร หงษ์ยิ้ม

การวางแผนเส้นทางการขนส่งโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึม กรณีศึกษาเส้นทางการขนส่งขยะ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย ภคพร ผงทอง

การบริโภคขนมไทยของเยาวชนในเขตจังหวัดนนทบุรี โดย เจณิภา คงอิ่ม

⇒ การพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ โดย ขวัญชนก สุวรรณพงศ์

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตลาด กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร โดย ทัศนา หงษ์มา

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดย วลัยนุช สกุลนุ้ย

ภาวะผู้นำของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี โดย ยุทธนาท บุณยะชัย

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี โดย เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี โดย พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี  โดย วีรพร รอดทัศนา

                ปีการศึกษา 2560 

⇒ การจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ กรณีศึกษา บริษัทผู้ให้บริการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์
โดย ณัตพร ไชยเสนา

ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี       โดย จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ

การผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สำหรับแนะแนวการศึกษาโรงเรียนกันตะบุตร โดย ศรายุทธ กิตติเนตรชนก