ผลงานวิจัย

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Ways of Development of Ratchaphruek College toward Learning Organization) 2551
ปัญหาการเรียนการสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Problem of Lecturer’s Instruction and Teaching) 2551
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ในทัศนะของประชาชน (Image of Ratchaphruek College in People’s Attitudes) 2551
การรับรู้ของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขในชุมชนบางไผ่ (Perception of People on Well-being in Bang Pai Community) 2552
การรับรู้และดาเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี (Perception and Moderation Society Lifestyle of People in Nonthaburi Province) 2552
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของวิทยลัยราชพฤกษ์ (Students’ Satisfaction towards the Environment of Ratchaphruek College) 2552
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Job Satisfaction of Personnel of Ratchaphruek College) 2552
คุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา สาขาการเป็นผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Entreprenuerial Characteristics and Intentions to Become an Entreprenuer of Students Majoring in Entreprenuership in Bangkok Area) 2552
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Saving Energy Behavior in Reducing Global Warming Problems of the Bachelor Students at Ratchapruek College) 2552
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Ethical Behavior of Students in Ratchaphruek College) 2552
การจัดการความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาผู้ส่งออกอาหารไทย (Relationship Management Influencing Collaborative Planning in the International Logistics Management: A Case Study of Thai Food Exporters) 2553
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำวัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (The Tourist’s Opinion of Wat Thakien Floating Market, Bangkruay District, Nonthaburi) 2553
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการงานกิจการนักศึกษา (The Student’s Satisfaction Toward the Administration of Student Affairs Ratchaphruek College in 2010) 2553
ปัจจัยทางด้านการบริหารงานที มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Factors Affecting the Management Team to Effectively : Faculty of Business Administration at Ratchaphruek College) 2553
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดนนทบุรี (Factors Influencing of Choosing to Study Needs of Secondary School Students in Bachelor Degree Level on Entrepreneurship in Nonthaburi Province) 2553
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสร้างทีมงาน กรณีศึกายูนิลีเวอร์เน๊ตเวิร์ก (Success Factors in Building Team Work: Case Study of Unilever Network) 2553
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Participation of Students in Quality Assurance of Student Affairs, Ratchaphruek College) 2554
ความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี (Satisfaction of Buyers in Rama V Fresh Market in Nonthaburi) 2554
สภาพปัจจุบัน และความคาดหวังในการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเบญจมิตร ปีการศึกษา 2554 (Current Situation and Expectations of Knowledge Management and Quality Assurance of Private Higher Education Institutions of Benjamitr Network) 2554
การศึกษาผลการยกฐานะสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลบางกรวยต่อการบริการด้านสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัด นนทบุรี 2552
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ 2554/2556
ภาพลักษณ์ตราสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ในเขตจังหวัดนนทบุรี 2554/2556
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพและปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา เขตจังหวัดนนทบุรี 2555
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 2555/2557
ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจ ต่อการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง 2555/2556
การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา เขตนนทบุรี ปีการศึกษา 2556 2556/2557
การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 2556
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2556/2557