บุคลากร

ดร.สันธยา ดารารัตน์
ดร.สันธยา ดารารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สม.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
บธ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
 กิติยานภาลัย
นางสาวกิติยานภาลัย ภู่ตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิวัฒน์
วิวัฒน์ โมอ่อน
 
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์