บุคลากร

ดร.สันธยา ดารารัตน์
ดร.สันธยา ดารารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สม.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
บธ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
 ผศ.ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล
ผศ.ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.Ed. The Pennsylvania State University (U.S.A)
D.Ed. The Pennsylvania State University (U.S.A)
จุฑามาศ
นางจุฑามาศ ชูจินดา
เจ้าหน้าที่วิจัย

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
กิติยานภาลัย
นางสาวกิติยานภาลัย ภู่ตระกูล
อาจารย์ประจำ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิรากานต์
นางสาววิรากานต์  รัตน์ใหม่
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์