ดาวน์โหลด

1) Template ปก
2) Template บทคัดย่อ
3) Template Abstract
4) Template กิตติกรรมประกาศ
5) Template สารบัญ
6) Template บทที่ 1 – บทที่ 5
7) Template บรรณานุกรม
8) Template ภาคผนวก
9) Template ประวัติผู้วิจัย
10) แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดโครงการวิจัย ครั้งที่ 1
11) แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดโครงการวิจัย ครั้งที่ 2
12) แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดโครงร่างงานวิจัย
13) มรพ. ว.01 แบบเสนอโครงร่างการวิจัย
14) มรพ. ว.02 แบบนำส่งพร้อมสัญญาทุนวิจัย
15) มรพ. ว.03 สัญญาเงินทุนวิจัย
16) มรพ. ว.04 รายงานความก้าวหน้า
17) มรพ. ว.05 แบบขอขยายระยะเวลา
18) มรพ. ว.06 แบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย
19) มรพ. ว.07 ปกรายงานการวิจัย
20) มรพ. ว.08 แบบฟอร์มบทคัดย่อ
21) มรพ. ว.09 การเขียนเอกสารอ้างอิง
22) รายละเอียดการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
23) หนังสือยินยอมการจ่ายเงินสมนาคุณโครงการวิจัย
24) หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย
25) หนังสือรับรองการเป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัย

1) ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย
2) ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย
3) ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
4) ประกาศฯ เรื่อง การพิจารณาเงินทุนวิจัย
5) ประกาศฯ เรื่อง ค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
6) ประกาศฯ เรื่อง จริยธรรมด้านการวิจัย
7) ประกาศฯ เรื่อง ร้อยละค่าตอบแทนและเกณฑ์การประเมินค่าตอบแทนผู้วิจัย
8) ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
9) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์งานอันมีลิขสิทธิ์
10) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
11) สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวิจัย