วารสารบริหารธุรกิจและภาษา บทรับบทความ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและภาษา (TCI กลุ่มที่ 2) ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2566) และปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalBA