การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (14 December 2017)
ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เวลา 8.30-16.30 น.

 

Picture1

ลงทะเบียน Online เข้าร่วม SPUCON2017 และ/หรือนำเสนอบทความวิจัย (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ http://spucon.spu.ac.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560