ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพ และขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nrct.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองประเมิน ผลและจัดการความรู้การวิจัย โทรศัพท์ 02-5612445 ต่อ 517