ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์ลง “วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร” ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดทำวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจทั่วไปโดยเปิดรับบทความแบบเต็มรูปแบบรวมถึงบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและอังกฤษในสาขา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบท ความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://mct.rmutp.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองบรรณาธิการ โทร 02-6653777 ต่อ 6815