ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สกว.)

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รับข้อเสนอ : 6 มีนาคม 2560 – 25 มีนาคม 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรอบแรกตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2560โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ

1) เป็นโครงการตามความต้องการของภาคเอกชน และภาคเอกชนต้องสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ20

2) ประเด็นวิจัยต้องสอดคล้องกับ 10อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล

3) ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณแต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย

โดยสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการได้จากhttps://goo.gl/rgXRKGทั้งนี้การส่งข้อเสนอเชิงหลักการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. http://industry.trf.or.th/หรือติดต่อได้ที่ 02-278-8246, e-mail: trfindustry@trf.or.th

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ