เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย โครงการ Research Zone : Phase 119

ประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย
โครงการ Research Zone : Phase 119
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.rlc.nrct.go.th ตั้งแต่
บัดนี้ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐