มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Nation and International Sripatum University Conference 2016: SPUCON16) ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถส่งรายชื่อมายังสำนักวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับเพียงจำนวน 4 ท่านเท่านั้น

กำหนดการ

กำหนดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ