ขยายเวลายื่นข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากร

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามาถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ขยายเวลายื่นข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ออกไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 รายละเอียดดัง https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1FogB9aqT-KIpYqpciCxgeLOv6XnDm-fR?usp=sharing