บุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 6/2559

เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” เชิญบุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2559
คือ อ.จุฑามาศ  ชูจินดา  ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559