สำนักวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรม”

สำนักวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมการจัดการความรู้

เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรม”

โดย ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 1504
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
DSC_0761
DSC_0786
DSC_0780
DSC_0768
DSC_0771
DSC_0778