สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-17.30น. ผ่านระบบ ( Zoom
Program ) โดยสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.icada2021.nida.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ 02-727-3298
5555