มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคคอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ภายใต้ชื่องาน “GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education”

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคคอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ภายใต้ชื่องาน “GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education” ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และเข้าร่วมได้ที่ http://bit.ly/3ba8cJl สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02-441-4400 ต่อ 1120-5 หรืออีเมล: sustainability@mahidol.ac.th

1