มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติภายใต้ชื่อ DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางอีเมล caic_conference@dpu.ac.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

4