สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021-SSIS) ในหัวข้อ “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.icada2021.nida.ac.th

1