สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2564 หัวข้อเรื่อง “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน” Innovation Foresight for Sustainable Development Strategies” ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ในรูปแบบไฮบริด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://conference.nida.ac.th หัวข้อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ADs-ประชุมวิชาการสถาปนาส