มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กำกับของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม และสถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กำกับของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม และสถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 “(Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ “Innovation Teaching and Learning in Digital Age (นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล) ในวันที่ 22-23 เมษายน 2564 ในระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/g.swu.ac.th/sotl7

3