มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรสวรวัจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรสวรวัจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17
“Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรสวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หรือรูปแบบ Online Conference หากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงนั้นยังไม่คลี่คลาย จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการดังกล่าว ฯ ผ่านทางช่องทาง http://conference.nu.ac.th/nrc17/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 055-968641 หรือ E-mail nrc@nu.ac.th

poster_nrc_edit