คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่: ทิศทางการปรับตัวของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี โทร.082-442-3988