สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมThailand Research Expo Symposium 2021 ทั้งภาคการบรรยายและภาพโปสเตอร์ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1. การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
3. การวิจัยด้านการศึกษา
4. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5. การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม
6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่https://researchexpo.nrct.go.th/web2021 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

1613866579492