มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการ

ข่าว!! ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
โดย ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเครือข่ายสหวิทยาการ
ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ruscon.rmutsb.ac.th

ruscon_rmutsb_ac_th_2016