มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

ข่าว!! ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
เรื่อง “Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย” วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเทวี บุณยเกตุ (6-1) ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี 1
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dpu.ac.th/conference/poster.html
Healt-new_new