คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2564 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ อาคารแสงส่องปัญญา ชั้น 6 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ https://www.vu.ac.th/ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานวิชาการระดับชาต