มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ (TCI กลุ่ม 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของอาจารย์ และนิสิตที่งภายในและภายนอก และเป้นวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citaion Index (ACI) โดยล่าสุเได้เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2563 จึงเชิญชวนผู้สนใจ
สามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร โทร 075-770-1367 ต่อ 141 อีเมล์ Journal.sct@gmail.com

101326