มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในสถาบัน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้นำเสนอวิจัย และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาต่างๆ โดยผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://aucc2021.rmutr.ac.th/ หรือโทร 02-441-6000 ต่อ 5312 / 5331

0001