มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ 2565
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย โดยสามารถสมัครและส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซค์ nirc2021@bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2563 ฟรือโทร 044-611221 ต่อ 7401-2บรร