วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Social Innovation In the Era of Globle Changes after Covid-19 นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังโควิท-19” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถส่งเอกสารลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ https://conference.sct.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

IMG_20200930_0003