บุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 5/2559

เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” เชิญบุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2559
จำนวน 1 คน  คือ อ.จุฑามาศ ชูจินดา  ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ cialisfrance24.com  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

S__57294869