มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 แห่ง ลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. มหาวิทยาลัยราชมมงคลธัญบุรี 4. มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร 5. มหาวิทยาลัยราชมมงคลสุวรรณภูมิ 6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 7. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 12. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 13. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 14. วิทยาลัยดุสิตธานี และ 15. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ณ ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยผ่านการจัดทำวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดทำเว็บไซต์ การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกร่วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยระหว่างสถาบันในเครือข่าย ซึ่งการรวมตัวเป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์อีกด้วย