ปฏิทินกรอบเวลาการรับบทความตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

ปฏิทินกรอบเวลาการรับบทความตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563)

ปฏิทิน 5-3