มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล (New Normal for Sustainability in the Digital Era)” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rpucon.rpu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล rpuconference@rpu.ac.th หรือโทร 02-432-6101 ต่อ 1220

1

ติดต่อสอบถามรายละเอียด สํานักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โทรศัพท์: 02-432-6101-5 ต่อ 1220, 086-375-2731
โทรสาร: 02-432-6107
E-Mail: rc_research@rpu.ac.th
Line ID: 0863752731