ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วย SEM with AMOS”

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วย SEM with AMOS” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4605 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.rpu.ac.th/?p=14077

S__9363492

ติดต่อสอบถามรายละเอียด สํานักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โทรศัพท์: 02-432-6101-5 ต่อ 1220, 086-375-2731
โทรสาร: 02-432-6107
E-Mail: rc_research@rpu.ac.th
Line ID: 0863752731